آیا دختربودن، اشتباه است؟

تاریخ شاهد‌ است، اجداد ما زمان که از باردار شدن زنان خود‌ آگاه می‌شدند،  فقط یک موضوع ذهن‌های‌شان را مشکوک می‌کرد!” پسرباشه،  یا دختر؟”

برای‌اکثریت زنان قدیم باردار شدن به‌یک ترس و نگرانی مبدل شده بود‌ این‌که اگر دختر باشه چی بلایی را بر سرم خواهد آوردند؟

به‌همین ‌شکل رفته‌رفته ما مدرن‌تر شدیم، اما ذهنیت ها هنوز هم در گذشته ها جا ماندند و با تربیت ‌فرهنگ عقب‌مانده تغذیه شده ‌که‌ حالازنجیره‌ای پای‌ نسل امروزه به‌خصوص‌دخترا شده است.

اگر نگاهی به زندگی مادران و مادر بزرگ‌های‌مان بیاندازیم خواهیم دید که آن‌ها هم جزو کسانی بودند که آرزو داشتند فرزندشان پسرشود و اگر صاحب فرزند دختر می شدند، انگار مصیبتی بر آنها غلبه کرده، همه برایشان دلسوزی می کردند و گاهن پیام تسلیت هم میشنیدند.

هنوز هم ‌برخي از زنان باردار، از ترس بد اخلاقي شوهران‌شان ترجيح مي دهند تا موقع زايمان از جنسيت فرزند خود مطلع نشوند و بهاين ترتيب براي چند ماه بد اخلاقي‌هاي همسر‌خود را به تاخیر مي اندازند.

زنی‌که نخواست هویتش افشا شود‌گفت:”وقتی که تست حاملگی دادم، دختر بود! شوهرم مثل که از زندگی نا امید شده باشه رفتارچندانی همرایم نداشت و با جدیت یک‌روز برم گفت، باید سقط کنی چون برما ننگ است!

چون تجربه‌ی اول مادر شدنم بود فرقی نداشت جنسيت اش فقط انتظار آمدنش را می‌کشیدم هر چند‌که به میل دل‌همدیگه ازدواج‌کردهبودیم، اما به تفاهم نرسیدیم ناچار از هم جدا‌شدیم اکنون با دختر و همسرش یکجا زندگی‌می‌کنم ..”

باز‌گفت ها

مهریه ماندگار، مدافع‌حقوق زنان‌گفت: “دختر بودن در جامعه مرد سالار سخت‌است، سخت‌است وقتی‌حق انتخاب نداری و تنها انتخابمی‌شوی.

وقتی‌کشش صورت دخترانه‌ات، رفته‌رفته به چنگال کسی درگیر بمانی که جز برده و رفع نیازهای مردان از زن برداشت نداشته باشد.

با تمام فهمی که داری، نادیده‌ گرفته شوی و از این به بعدش را دوباره‌ تربیت ببینی چون هنوز هم کلمه زن ناقص‌العقل است در منطقآنان جا گرفت باقی‌مانده”

عزیزه عدالت خواه، جامعه شناس، می‌گوید”

کلمه‌ها می‌توانند، سر آغاز جنبش ها باشند. هم‌باعث‌ایجاد‌ انگیزه مثبت ‌و حتا دل‌سردی فرد از زندگی شوند.

جامعه خواسته، ناخواسته نیاز مبرم به این دو حنس دارد زن نمی‌بود من، تو را کی‌ می‌زایید؟

فیصدی بیشتر جامعه‌را هنوز هم افرادجاهل تسخیر کرده، که داشتن‌دختر را عیب میدانند، غافل اند که خود شان هم از زن به‌وجودآمدهاند. هستند خانواده‌های که دختر را برکت منزل محسوب می‌کنندو بدین باور‌مند اند، که محبت، احترام، غرور که‌یک دختر به فامیل می‌هد‌پسر هرگز نداده!”

سراج الدین اوریاخیل، شهروند که می‌گفت “باید از بیان حقایق‌دریغ نکد، تفکر سابق‌ بی ریشه‌و‌ شاخه نبوده جدا از بحث های فلسفیدینی، دختر داشتن به ذات خود مسوولیت، سبک نیست قدم به قدم دشواری هایش را داشته.

همین‌که تازه به دنیا میاید تا بلوغ می‌شود مسوولیت است، که باید سرش خم به کار های خانه باشه، چقدر تحصیل داشته باشه؟هم‌نشینش کیست؟ چی‌وقت با آبرو خانه بخت میروه؟ چگونه با خانواده شوهر سازگار خواهد‌شد؟ اگر بچه دار نشوه‌چی؟ اگر شوهرش مردخوب ثابت نشد‌چی؟ آیا اولاد‌اش برایش اهل صالح خواهد‌بود؟ حتا خیلی ها اسم زن و دخترانشان‌را به‌راحتی صدا نمی زدند و آنها را باعناوین ضعیفه و یا منزل خطاب میکردند. در عین زمان‌پسر ها کم مسوولیت تر از دخترا هستند، هر‌عمل زشت و خوبی‌را اگر انجام دهندباز هم پسر اند!

پسر یعنی تکه سیاه، و دختر تکه‌ی سفد است باید پذیرفت.”

چرا اکثریت زوج ها، پسردوست دارند؟

کارشناسان معتقد اند: نزد همه‌ای زوج ها این موضوع حتا قابل بحث نیست‌چون این‌طبقه از افراد فقط کسانی‌اند که از قبل همدیگر رادوست‌داشتندو به تفاهم رسیدن که‌فقط فرزند داشته باشند، و برایشان جنسیت فرزند چندان اهمیتی ندارد.

شاید به کرات شنیده باشید بعضی از پدرها وقتی می‌شنوند که فرزند به دنیا آمده شان دختر است، ناراحت شده و نسبت به همسر خودبد اخلاقی می‌کنند آنان بدین باورمند اند، که پسر ها سرمایه آینده شان هستند، اگر متوجه شده باشین وقتی از ایشان پرسیده شود،چند فرزند دارید؟ آنان فقط پسر های‌شان را شمرده، نام‌می‌برند حتا در بعضی‌جاهادر حالیکه‌دختر دارند، ولی‌از دختر داشتن ننگ کرده،انکار‌می‌کنند.

ولی در پهلویی‌آن‌هستند پدر های‌که داشتن دختر را خیلی ترجیع میدهند‌و بیشتر از پسر ها دختران‌شان را حمایت می‌کنند و زیادترینشرایط‌را برای رشد هر چی بهتر آنان در اجتماع‌، میسر می‌کنند.

فیصدی‌بیشتر خانواده ها، آینده را در چهره ی‌پسران شان نگاه می‌کنندوباور های عقاید قدیم‌ را تکرار می‌کنند اینکه، “پسر عصایی‌دستپیری‌است! ”

ولی‌باید پذیرفت که تمامی‌پسر های این‌دنیا، مسوولیت پذیر نیستند،‌ می‌شناسم‌پسر های را که در عین نیازوالدین، دست از همکاری‌دورکردند و رخت سفر بستند، اوزمان تنها کسی‌که تا ابد باقی مانده دختران‌شان بوده که حتا دست از ازدواج کشیدن و به پای پدر و مادرپیر شدند!

پسر خوب است یا دختر؟

تحلیل گران می‌گویند: بیاییم، بشنویم درباره گونه‌ای به نام زن!

باید ‌خاطر نشان کرد بر آن عده افرادکه مرد را بیشتر از زنان ترجیع میدهند‌؛این دو جنس را فقط می‌توان در چند نکته مقایسه کرد!

وفاداری، صمیمیت، حرمت، صداقت!

بر علاوه‌اینکه در ردیف این چندنکته فیصدی کمی از مردان نقش مثبتی بازی نکردند بل‌ یادگار های فراموش ناشدنی‌را نیز از خودجامانده اند.

اگر یک زن، هر قدر بد کردار باشد، وفاداری و صداقت را در برابر خانه و خانواده خود هرگز فراموش نخواهد کرد!

اگر یک دختر هر قدر تند خو باشد، صمیمیت و حرمت ها را جز رفتار خود می‌داند.

آیا می‌شود‌با این چند نکته مرد و زن را مقایسه کرد؟

از نگاه‌اسلام

علما معتقد اند: بسیاری از جوامع بشری، دختر از جایگاه فروتر و پست‌تری برخوردار بوده و هست. در گذشته، زن و دختر، از جایگاهشایسته‌ای برخوردار نبوده و در تمدن کنونی نیز هر چند به ظاهر سخن از تساوی مرد و زن به دور از همه تفاوت‌های واقعی میان مرد وزن، بسیار شنیده می‌شود؛ ولی هنوز هم به شکل برده داری مدرن و جدید از زنان و دختران به اشکال مختلف بهره برداری می‌شود و زن ودختر جایگاه واقعی خود را نیافته اند. هنوز نیز در بسیاری از کشورهای جهان دختران به روش جدید زنده به گور می‌شوند.

که این‌همه منشه گرفته از نادانی‌بشر است، خداوند گفته در خانه ای که دختر زاده می‌شود در‌ ی رحمت باز می‌شود.

راه حل

نویسندگان گفته اند: انسان بودن بهتر از زن، مرد بودن است! هنوز کم نیستند کسانی که پسر را به دختر ترجیح می‌دهند.

خیلی ها معتقدند که دختر ها مهربان تر و دلسوز تر هستند و نسبت به پدر و مادر خود توجه بیشتری میکند ولی و پسرها وقتی بزرگمیشوند و استقلال پیدا میکنند اگر موجبات آزار و اذیتشان را فراهم نکند توجهه چندانی هم به پدر و مادر خود نخواهند داشت.

عقیده ای که از دوران جاهلیت یادگار باقی مانده اینست که جامعه کنونی‌هنوز هم درجه والاتر ی را به بچه ها اختصاص داده‌اند و ازدوران کودکی هر نسل را وادار به قبولاندن، تفاوت میان دختر و پسر کرده‌اند.

به عنوان مثال؛ راحت زیستن، کسب استقلال، حق انتخاب، فریب معیشت و هزار حرف پشت پرده مختص با نام مرد‌ها زاده شده؟

اگر یکی‌از این نکات‌را زنان فقط حتا نام‌ببرند، شدند بد اخلاق!

حد اقل‌یک نسل اگر زن را انسان محسوب کند، و حق و امتیاز که حق‌دارش‌است، داده شود مطمیین باشید هیچ نویسنده‌ای، روی اینعنوان(آیا دختر بودن اشتباه است؟)

قلم نخواهد‌‌ زد.

نتیجه‌گیری

ما انسان ها هیچ گاهی‌از حقوق هم‌دیگر آگاه نشده‌ایم !

دنیایی که‌ در آن پیروان دین اسلام نفس می‌کشدحرمت ها بین دو جنس کمترحفظ می‌شود، گیریم که ایجاد تفاوت میان پسر ودختر میراثیبوده‌که در پی قربانی چندین نسل دیگری نیز خواهد‌بود، اما کم حرمتی بستگی به فرد فرد جامعه داره، زنان و دخترا هنوز هم از آزاراذیت، و ممانعت ها شخصی محفوظ نیستند.

نبایدها همواره زنجیره ای پای شان‌بود یا در خانه شوهر یا در خانه پدر!

وقتی‌از تحلیل و دیدگاه جوانان‌ روشن‌گرا در برابر حقوق زنان و دخترا آگاه می‌شویم، فکر می‌کنیم زنان این خانواده از جمله غنی‌ترینزنان، اجتماع امروزه هستند.

ولی همیشه‌ آن‌طوری‌که فکر می‌کنیم، نمی‌باشد!

فرشته محبوبی «خبرنگار آزاد»