افزایش بی پیشینه حاصلات خربوزه نیمروز در سال جاری

وزارت زراعت آبیاری ومالداری  کشور اعلام کرده که میزان حاصلات خربوزه ولایت نیمروز در سال جاری به بیش از 700 هزارتن رسیده است.

وزارت زراعت آبیاری ومالداری امروز چهارشنبه بانشرخبرنامه یی نگاشته است:«میزان حاصلات خربوزه‌ ولایت نیمروز در جریان سال جاری به بیش از 700 هزار تُن رسیده که این مقدار خربوزه از حدود 20 هکتار زمین به‌دست آمده است.»

درخبرنامه این وزارت آمده است: تربز و خربزه این ولایت به‌ویژه ولسوالی چخانسور، یک محصول ارگانیک است و بیش‌تر دهقانان از هیچ نوع کود کیمیایی و دوای زراعتی در پالیزهای تربز و خربزه استفاده نمی‌کنندو تربز و خربزه‌ی نیمروز از نگاه کیفیت منحصر به فرد است. رنگ، وزن و مزه‌ی خربزه و تربز این ولایت نیز نسبت به حاصل پالیزهای دیگر ولایات تفاوت دارد.