فراغت بانوان از یکی دانشگاه ها در مقر وزارت دفاع ملی کشور

بانوان تازه نفس و کدرهای مقتدر وزارت دفاع ملی

حضور بانوان در صفوف ارتش ملی یکی از تلاش های بنیادی وزارت دفاع ملی است. تازه 150 بانو که کارمندان وزارت دفاع ملی هستند از رشته های متفاوت یکی از دانشگاه های خصوصی فراغت یافته اند. این بانوان کدرهای آموزش دیده ی وزارت دفاع ملی است که به همکاری دانشگاه رنا از رشته های حقوق و علوم سیاسی، اداره و تجارت و دیگر بخش ها سند فراغت به دست می آورند.

منیره یوسفزاده معاون بخش تعلیمات پرسونل وزارت دفاع ملی کشور می گوید: فراغت این بانوان میتوانند با فرا گرفتن دانش دست داشته ی شان در دفاع از تمامیت ارضی و همچنان پیشبرد امور کاری بهتر از پیش بدرخشند. بانو یوسفزاد تأکید می ورزد: «امروز این بانوان لباس فراغت به تن دارند و فردا آنان در کنار سایر نیروهای توانای ارتش ملی افغانستان به صفوف جنگ می روند تا با فراگیری دانش معیاری و به روز در دفاع از تمامیت ارضی این سرزمین سهیم شوند.»

حضور بانوان در صفوف ارتش افغانستان

در همین حال مسؤولان دانشگاه دنیا می گویند با تطبیق این برنامه آنان تلاش دارند تا کدرهای مسلکی و آموزش دیده را به صفوف ارتش ملی تقدیم کنند. افزون بر آن مسؤولان دانشگاه دنیا تأکید می ورزند که قرار است این برنامه را دوام دهند.

در همین حال شماری از دانشجویان فراغت یافته از دانشگاه دنیا می گویند با دریافت سند لسانس از این دانشگاه انتظار دارند تا در بخش های کلیدی وزارت دفاع ملی استخدام شوند.

امروز 150 بانو که کارمندان وزارت دفاع ملی هستند، هنگامی از دانشگاه دنیا فارغ شدند که هم وزارت دفاع ملی تلاش دارد در بخش های اداری این نهاد شماری از بانوان را استخدام کنند.