ترور مدیر عمومی سیستم بایومتریک وزارت امور داخله در کابل

بربنیاد گزارش ها گفته میشود مدیر عمومی سیستم بایومتریک وزارت امور داخله در کابل از سوی افراد ناشناس ترور شده است.

نزدیکان محمد انور منیر ی  به رسانه ها می گویند، او بامداد امروز لحظاتی پس از آنکه از خانه اش در ولسوالی چهار آسیاب کابل به سمت وظیفه در حرکت بود آماج تیراندازی دومرد مسلح قرار گرفت و جان باخته است.

تا اکنون سخنگوی وزارت داخله و منابع رسمی در این مورد چیزی به رسانه ها نگفته است.