کابل-افغانستان(گ.ر.پ):

خبرنگار: شاکر سنگی

در خبرنامه ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری به نشر رسیده است گفته شده است که جلسه ای به منظور چگونه گی پیشرفت تصفیه و حصول قرضه های کابل بانک تحت ریاست اشرف غنی ، رییس جمهور کشور دایر گردیده است

در این جلسه که در ارگ انجام شده است، ابتدا کمیتۀ تصفیه کابل بانک، گزارش خویش را در مورد پیشرفت کار حصول قرضه های کابل بانک از نزد مقروضین، ارائه کرده است.

مسئول کمیتۀ تصفیه کابل بانک گفت که ما توانستیم در شش ماه گذشته 16 جای داد مقروضین کابل بانک را به ارزش 12 میلیون دالر به وزارت مالیه انتقال دهیم و روند انتقال مبلغ 13 میلیون دالر از این قرضه ها زیر کار می باشد که مجموعاً ۲۵ میلیون دالر بدست آمده است.

همچنان مسئولین کمیتۀ مذکور در مورد پیشرفت حصول قرضه های کابل بانک از خلیل الله فروزی یکتن از سهم داران کابل بانک، از روزی که از زندان انتقال و تحت نظارت قرار گرفته است، معلومات دادند.

کمیته افزود که خلیل الله فروزی به شماری از تعهدات اش عمل نموده و مبلغ 14 میلیون دالر را پرداخت کرده است و کار حصول 18 میلیون دالر از موصوف نهایی شده و به زودی به حکومت سپرده خواهد شد.

در پایان خبرنامه آمده است: قابل یادآوری است که کار برای حصول جای دادهای مقروضین کابل بانک که در خارج از کشور موقعیت دارند، نیز در جریان می باشد.

Developed by Nethub

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *