!سطح زندگی

زندگی شما در کدام سطح است؟

کره زمین دارای 290 کشور است و شهروندان هر کشور در سطح های گوناگون زندگی می‌کنند.

در این مقاله ما برای شما به 8 سطح زندگی خواهیم پرداخت، تا از سطوح زندگی آگاه شوید..

  1. حاکم سیاست
  2. پول دار
  3. امکانات متوسط
  4. خوب
  5. نسبتآ خوب
  6. محدود
  7. فقر
  8. زیر فقر

1 – حاکم سیاست: این خانواده ها معمولا حاکم سیاست هستند و تمام حریکه های قدرت را در دست دارند، این خانواده ها می توانند در هر موارد دولت روی بهبود بخشیدن اوضاعی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی کشور تصمیم بگیرند.

حاکمین سیاست از جمله پول دار ترین اشخاص کشور حساب می شوند اما چطور این حاکمین سیاست، که پول دارترین  خانواده های کشور حساب می شوند به یک باره گی جایگاه خود را به خانواده های فقر هتآ زیر فقر مبدل می سازند.

چه ماجرای وجود دارد که یک خانواده جایگاه خود را  از پول دار ترین سطح، به زیرفقر تبدیل می کند؟

اشخاص که معمولا در سری دسترخوان سیاسیون نشست و برخاست دارند فرزندان خود را به یک نوعی آزاد تربیه می کنند. اندک اندک با گذشت روزها، ماه ها، و سال ها، همه چیز تغیر می کند. حاکمین سیاست متوجه می شوند که آنان دیگر توان کار کردن را ندارند وخانه نشین می شوند. این جاست که سیاست مداران متوجه می شوند که فرزندان شان در ایام جوانی روی تحصیل خود توجه نداشته اند فقط روی مصرف پول های پدران شان کار کرده اند و فقط می توانند که پول را مصرف کنند اما به پیداکردن آن پول مهارتی را نه آموخته اند.

آنجاست که که از پولدارترین افراد کشور به غریب ترین اشخاص جامعه مبدل می شوند

2 – خانواده های پولدار

پولدار به اشخاصی گفته می شود که امکانات خوب دارند، پولداران می توانند با پول دست داشته  ی شان زندگی خود را به طور مکمل و راحت به پیش ببرند هتآ این خانواده ها موفق هستند تا خانواده های نیازمند را همچنان دست یاری برسانند و برای آنان طور متمادی کمک کنند.

این خانواده ها بعضی اوقات از اثر بی توجه بودن خانواده شان می توانند به یک خانوده فقیر همچنان مبدل شود قسمی که در کتگوری اول برای تان یادآور شده ایم.

3 – زندگی های با امکانات متوسط

زندگی های متوسط با امکانات متوسط به خانواده ی گفته می شود که زندگی خود را به طور عادی به پیش می برند و زندگی خوب را تجربه می کنند.

این خانواده ها توانا هستند تا بعضی خانواده های نیازمند را همچنان کمک مالی کنند.

 

3 – خوب

خانواده های خوب زندگی راحتی را به پشت سر می گذرانند زندگی خوبی دارند و امکانات زندگی شان هم چنان خوب است گاه ناگاهی شاید به بعضی خانواده های نیازمندی دست یاری برسانند.

گفته می توانیم که این سطح خانواده قابل تغیر نیست چون کسانی که سطح زندگی شان خوب است می توانند هم به آینده و هم به گذشته فکر کنند این باعث می شود تا زندگی خود را به طور متمایل سپری کنند.

5 – نسبتن خوب

خانواده های که سطح زندگی شان نسبتآ خوب است این خانواده ها هم چنان زندگی خوب و راحتی را به پیش می برند.

این خانواده ها امکانات خوبی ندارند تا به افراد نیازمند کمک کنند دست یاری شان به حدی است که می توانند زندگی خود به پیش ببرنند.

6- محدود

خانوده های محدود هم زندگی خوب دارند اما نمی توان سطح زندگی این خانواده را خوب گفت، چون زندگی محدود دارند و  ممکن است تا گاه ناگاهی به داشتن بعضی چیز عاجز بمانند.

خانواده های که سطح زندگی شان محدود است در باره آینده فرزندان شان توجه دارند این عمل آنان باعث خواهد شد تا این خانواده همچنان تغیر کنند و جایگاه خوب را برای فرزندان آینده خود رقم بزنند.

7- فقر

خانواده های فقیر را می تواند در کشور جنگ زده و عقب مانده به راحتی دریافت کرد.

گفته می شود که هر کشور فقرای خود را دارد اما کشور های کمتر توسعه یافته، را می توان از منبع های فقر عنوان کرد.

خانواده های فقیر چگونه است؟

گفته می توانیم کسانی که در فقر زندگی می کنند زندگی ناراحت کننده ی را تحمل می کنند نان برای خوردن دارند اما برای فردای خود نان ندارند. کار های مُشقت بار را در برابر پول ناچیز انجام می دهند. این خانواده ها در جستجوی کارهای هستند تا پول خوب تری به دست بیاورند این جاست که باگذشت زمان و با سعی و تلاش فروان کسانی که سطح زندگیشان در فقر سپری میشود ممکن زندگی شان از فقر به افراد پول دار تبدیل شود، چون این ها به کشف پول هستد و راه درمان پول را هم با گذشت زمان پیدا می کنند.

8- زیرخط فقر

زیرخط فقر چگونه یک خانواده است و زندگی خود را چگونه سپری می کنند؟

خانواده های زیرخط فقر را گفته می توانیم که نان برای خوردن ندارند دست به امید الله (ج) هستند و برای افراد پول دار دست یاری دراز می کنند.

خانواده های که سطح زندگی شان زیر فقر است. دغدغه های بسیاری در زندگی شان وجود دارد که جهان با دیدن این فقراء اشک از چشمانشان جاری می شود.

خانواده های که زیر فقر زندگی خود را برسر می برند دست به دعای این هستند که از فامیل شان کسی بیمار نشود. اگر کسی در بین این ها بیمار شود پول برای تداوی وی را ندارند، شب شان شب است و روز شان هم مانند شب سپری می شود.

سوال این جاست که، چطور خانواده های زیر فقر به یک باره گی از زیر فقر جایگاهی خود را به حاکمین سیاست شکل می دهند؟

افرادی که زیر فقر زندگی می کنند سرو پا در فکر پیدا کردن یک لقمه نان هستند کار های سخت را در بیرون از خانه انجام می دهند تاباشد شب هنگام برگشت به خانه با داشتن چند روپه پول بتوانند لبخند را در لبان مادر پیرش نقش بزند.

خانواده های زیر فقر، این جمله را در زبان دارند: روز ها می گذرد و شب ها نیز، شب های ما شب است و روز های ما هم شب. سخت و کار های مُشقت بار را انجام می دهیم تا بتوانیم شب خود را به سحر مبدل سازیم.

خانواده های زیر فقر در تلاش این هستند که چطور پول پیداکنند پس از آن که شیوه پیدا کردن پول را آموختند می توانند زندگی خود را اندک اندک تغیر بدهند از این جا شروع می کنند: زندگی خود را از زیر فقر به فقر، از فقر به محدودیت، از محدویت نسبتآ خوب، از نسبتآ خوب به خوب، از خوب به امکانات متوسط، از امکانات متوسط به پول‌دار، از پول دار به حاکم سیاست، زندگی خود را شکل می دهند.

آنجاست که می توانند زندگی زمستانی خود را به بهار سرسبز و زیبا رقم زنند.

نویسنده: شکیب ظهیر