Recovering the stolen car from the thieves

پس گیری موتر ربوده شده از چنگ دزدان توسط نیروهای امنیتی در کابل

نیروهای مشترک امنیتی و دفاعی کشور از پس گیری موتری خبر میدهند که یک روز پیش از سوی دزدان مسلح ربوده شده بود. به نقل از منابع امنیتی، این موتر دیروز ساعت 10 پیش از چاشت دزدی شده بود و 12 ساعت پس از این رویداد جرمی در جریان عملیات پولیس پغمان و همکاری نیروهای اردو و امنیت ملی دوباره به دست آمد.

در حالی که کابل این روزها گواه بد ترین رویدادهای جرمی است، منابع امنیتی گفته اند که پولیس پغمان توانسته یک موتر دزدی شده از ساحه ی باغ قاضی، حوزه ی اول شهر کابل را به دست بیارد و به صاحبش تسلیم کند. این منبع امنیتی که از افشای نامش خود داری میکند، به پاسبانان می گوید: «دیروز ساعت 10 پس از چاشت، دزدان مسلح موتر نوع فورتینر را از ساحه ی حوزه اول ربودند.»

منبع میگوید که نیروهای امنیتی کشور توانستند این موتر را 12 ساعت پس از دزدی شدن دوباره به دست بیارند. منبع می افزاید: «دزدان این موتر را به پغمان انتقال داده بودند و میخواستند از مسیر ارغندی موتر را به ولایت های همسایه کابل انتقال دهند. اما با راه اندازی عملیات پولیس پغمان و همکاری مشترک نیروهای اردو و امنیت ملی موتر دوباره به دست آمد و به صاحب اش تسلیم داده شد.»

منابع امنیتی در حالی از پس گیری یک موتر در حوزه اول شهر کابل خبر میدهد، که پایتخت در روزهای پسین گواه رویدادهای چشمگیری امنیتی و جنایی بوده است، با این همه مقام های امنیتی کابل میگویند که تلاش ها بخاطر کاهش جرایم در سطح کابل جریان دارد. یک روز پیش معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله به رسانه ها اعلام کرد که وزارت امور داخله متعهد به تطبیق میثاق امنیتی شهر کابل است و پولیس برای جلوگیری از جرایم به گونه ی شبانه روزی تلاش می ورزد. این در حالیست که شهروندان پایتخت پولیس و نهادهای امنیتی را در ارایه ی خدمات امنیتی ناتوان پنداشته و تأکید می ورزند که حکومت باید راهکار جدی را برای تأمین امنیت به ویژه در پایتخت روی دست بگیرد.