کابل- افغانستان (گ.ر.پ):

خبرنگار: منیر مختار

وزارت امور داخله با نشر خبرنامه یی اعلام کرده است که از اثر انفجار ماین مقناطیسی بر موتر دولتی در منطقه ی کمپنی شهر کابل یک کارمند دولتی جان باخته است و یک تن دیگر زخم برداشته است. سخنگوی وزارت داخله همچنان اعلام کرده که این رویداد ساعت 3:30 پیش از چاشت رخ داده است و فرد زخمی شده به شفاخانه انتقال یافته است.

آقای رحیمی تأکید می ورزد که در حال حاضر این پرونده تحت پیگرد پولیس قرار دارد. گفته می شود که ماین مقناطیسی در واسطه ی نوع سراچه با پلیت چسپکی جا به جا شده بود و این رویداد در برابر چهاردهی بزنس سنتر واقع در بازار کمپنی حوزه ی پنجم امنتیی شهر کابل اتفاق افتاده است، تا هنوز هیچ فردی در پیوند به این رویداد از سوی پولیس بازداشت نشده است.

Developed by Nethub

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *