کابل افغانستان(گ.ر.پ)

خبرنگار:شیرزاد محمدی

جنرال دیوید باتلر سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان از سقوط یک چرخبال نوع شینوک این کشور خبر میدهد. این جنرال امریکایی  میگوید:« برای راه اندازی عملیات ویژه نیروهای امریکایی با نیروهای ویژه ارتش افغانستان دیشب رهسپار ولسوالی نوزاد هلمند شدند، اما بنا بر دلایل تخنیکی این چرخبال ناگزیر به نشست اضطراری گردید، در هنگام نشست چرخبال سقوط کرد، ولی این رویداد هیچ تلفاتی را در پی نداشته است.»

بر بنیاد گفته های جنرال دیوید باتلر، در این سانحه ی هوایی چرخبال به گونه ی کامل تخریب گردیده است و دو نظامی افغانستان و امریکایی زخم برداشته اند، اما وضعیت صحی آنان قناعت بخش است. در همین حال یک نظامی افغان با تأیید این رویداد می گوید که در این رویداد 4 نظامی افغان و 2 نظامی امریکایی زخمی شده اند.

Developed by Nethub

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *