Friday, November 27, 2020

آب چای جوش و سماوار را هرگز دوبار نجوشانید

August 08, 2020

بربنیاد تحقیقات و بررسی ‌ها نشان داده شده است که جوشیدن آب بیش از یکبار بسیا

جان باختن 30 تن از اثر ویروس  کووید-19 در کشور

June 07, 2020

 

وزارت صحت عامه‌ی کشور در تازه ترین گزارش از ویروس کووید-19 می گوید که در 24

معافیت دو ماهه شرکت های پزشکی از مالیات توسط وزارت مالیه

April 20, 2020

 

با افزایش ویروس کووید-19 در کشور وزارت مالیه ی کشور در تازه ترین اقدام امرو

اگر کرونا را جدی نگیریم ما را جدی خواهد گرفت؟

March 28, 2020

آیا فاجعه‌ی بزرگ در راه است؟ یا این که بحث گسترش کرونا در کشور بخشی از تبلیغات جد

President Ghani

رحیمی: هرات به گونه ی کامل باید قرنطین شود

March 23, 2020

والی هرات در تماس ویدیویی با رییس جمهوری کشور از وی خواسته است تا وضعیت اضطرار در

افزایش بی پیشینه ی قربانیان کوید-19 در ایتالیا

March 21, 2020

رویترز نگاشته است که شمار قربانیان ویروس

گروهی از پزشکان برای آگاهی دهی از کرونا و توزیع ماسک به شهر کابل برآمدند

March 17, 2020

گروهی از پزشکان شفاخانه بلاسم امروز (سه شنبه 27 حوت) در یک برنامه آگاهی دهی جلوگیری