Friday, October 23, 2020
اختلافات و دو دسته گی میان طالبان در مذاکرات صلح

جنگجویان طالب صف های شان را از رهبری این گروه جدا میکنند

October 22, 2020

در نوار تصویری که زیر نام «مجاهدین محاذ عمری» از آدرس جنگجویان طالب در م

ستولتنبرگ: خروج ناتو از افغانستان مشروط خواهد بود

October 21, 2020

گزارش:                         فردوس رسولی

همزمان با برگزاری نشست وزیران ف