هیله نجیب: گفت و گوهای صلح بدون آتش بس بی مفهوم است

داکتر هیله نجیب، دختر رییس جمهور پیشین افغانستان در گفت و گوی ویژه با پاسبانان می گوید که گفت و گوهای صلح میان طالبان و امریکا بدون حضور داشت حکومت افغانستان بی مفهوم است و باید که امریکا و طالبان در این مرحله ی از گفت و گوها حکومت را نیز شامل سازد. بانو نجیب می گوید: «گفت و گوهای حاضر میان امریکا و طالبان تا زمانی بی مفهوم خواهد بود که حکومت افغانستان در این روند دخیل نشود. در کنار آن برای رسیدن به صلح لازم است که تمام طرف ها به گونه ی مساویانه در روند صلح دخیل شوند.»

بانو نجیب به این باور است که اگر آتش بس دایمی به میان نیاید، با کاهش خشونت ها پیشبرد گفت و گوهای صلح نمی تواند به پایان جنگ کمک کند. او می افزاید: «برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان که در حال حاضر آرمانی بیش نیست، نیاز است تا آتش بس دایمی در افغانستان تأمین شود، چرا که شما نمی تواند با کاهش خشونت ها طالبان را وادار به صلح سازید. حکومت کنونی افغانستان در حال حاضر موقف خوبی برای تأمین صلح در کشور گرفته است و همانگونه که مقام های حکومت می گویند؛ لازم است تا آتش بس فوری و درازمدت تأمین شود و سپس طرف ها به گفت و گو با هم بپردازند.»

بانو نجیب می گوید که یکی از آرمان های دیرینه ی او پس از قطع جنگ در افغانستان همین است که وی آزادانه بتواند به آرمگاه پدر و کاکایش برود. بانو نجیب می گوید: «منحیث یک شهروند افغانستان بزرگترین آرزویم این است که اگر در افغانستان صلح تأمین شود و آرامش در سراسر کشور حکمفرما شود، میخواهم بر سر آرامگاه پدر و کاکایم بروم و برای آنان دعا بخوانم.» او همچنان به این باور است که اگر حکومت افغانستان در گفت و گوهای صلح سهمی نداشته باشد، ممکن این سرزمین بار دیگر دستخوش بحران جدید شود که در آن صورت تمامی دست آوردهای پسین این کشور هدر خواهد رفت.

در حال حاضر بانو هیله نجیب در مقطع دوکتورا مصروف آموزش است. او در عرصه ی صلح و جنگ در کشورهای در حال منازعه مدرک ماستری اش را می گیرد.