کابل- افغانستان (گ.ر.پ):

خبرنگار: محمد دین آغر خیل

اعضای مجلس نماینده گان در گفت و گو با رسانه ها اعلام کرده اند که مأموریت امریکا در افغانستان ناکام بوده و پیمان امنیتی کابل-واشنگتن به‌گونه راستین عملی نگردیده است. شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان با بیان این مطلب می‌گویند: «از یک سو نظامیان افغانستان تجهیز کامل نشده اند و از سوی دیگر با گروه‌های هراس‌افگن در کشور مبارزه جدی صورت نگرفته است.»

حلیمه صدف کریمی، نماینده مردم جوزجان در مجلس، میگوید: «نبود اراده قاطع جامعه جهانی برای آوردن صلح در افغانستان سبب بدتر شدن وضعیت شده است. بحث صلح و منازعات افغانستان همواره به بن بست برده شده است.» اعضای پارلمان کشور پیش از این نیز بارها آمریکا را به عدم اجرای تعهدات و نادیده گرفتن منافع ملی افغانستان متهم کرده و خواستار لغو پیمان امنیتی کابل-واشنگتن شدند.

Developed by Nethub

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *