فساد در تعینی کمیساران در کشور

گزارش تحقیقی: برخورد سلیقه یی در تعیین بستی 22 کمیسار پولیس سرحدی

گزارش: شیرشاه نوابی و شاکر سنگی

شایسته سالاری، تخصص و تعهد برای افغانستان، شعارهایست که وزارت امور داخله برای مسلکی سازی پولیس ملی همواره آن را ابراز داشته است. اما در تازه ترین مورد اسنادی به دسترس پاسبان قرار گرفته که نشان میدهد، دست کم 22 افسر نخبه و گزینش شده ی پولیس پس از فراگیری تعلیمات و تعیینات شان در بنادر بدون توجیه قانونی به وظایف پیشین و یا هم احتیایط فعال معرفی  این وزارت معرفی گردیده اند.

مدارک نشان میدهد که این افسران چهره های مسلکی و متخصص پولیس هستند که پس از سپری کردن آزمون تحریری و تقریری با گرفتن نمرات عالی منحیث آمرین، معاونین و آمرین پاسپورت محلات عبور و کنترول ریاست پولیس سرحدی وزارت داخله معرفی گردیده اند؛ اما به تأریخ 26/7/1399 طی مکتوب شماره (1095/1315) از معرفی 22 تن از بست های تازه تعین شده ی شان در بنادر کشور انصراف گردیده است. به اساس امریه های (1297 ، 1298 و 1299) وزیر امور داخله دست کم 46 افسر به این بنادر معرفی شده اند اما 22 تن دیگر آنان به دلایل نا معلوم دوباره مسترد گردیده اند.

مدارک همچنان نشان میدهد که بیشتر افراد معرفی نشده تحصیلات عالی و تخصصی دارند و بیشتر شان حتا تا مقطع ماستری درس خوانده اند؛ افزون بر آن بیشتر این افراد نمرات بالا 65-83 درصد را در دو آزمون که از سوی وزارت داخله گرفته شده بود کسب کرده اند.

برگزاری رقابت آزاد و تلاش برای اصلاحات در کمیساری های بنادر:

برگزاری رقابت آزاد و تلاش برای اصلاحات در کمیساری های بنادر:

در ماه جوزای 1399 هجری خورشیدی، وزارت امور داخله ی کشور با راه اندازی رقابت آزاد، از میان 275 نظامی واجد شرایط پولیس دست کم 67 تن را منحیث آمرین، معاونین و امرین پاسپورت محلات عبور و کنترول پولیس سرحدی بر میگمارد فهرست اعلام نتایج وزارت امور داخله نشان میدهد که بیشتر این افراد با کسب نمرات عالی توانسته اند به این سمت ها گماشته شوند. از میان 67 تن 46 تن آنان بر بنیاد امریه ی وزیر داخله در سه سمت کمیساری های پولیس سرحدی گماشته می شوند اما از میان این 46 تن 22 تن شان پس از صدور امریه های مسلسل وزیر امور داخله، به اثر صدور مکتوب شماره 1095. 1315 پیژنتون وزارت داخله برگشت میخورد. بیشتر افرادی که از معرفی شان انصراف گردیده بود کسانی اند که در آزمون های وزارت داخله نمرات 65-83 در صد را از آن شان کرده بودند.

گزینش و روند تذکیه امنیتی افسران پولیس به کمیساری های بنادر:

گزینش و روند تذکیه امنیتی افسران پولیس به کمیساری های بنادر:

پس از نهایی شدن آزمون تحریری و تقریری، دست کم  67 نظامی منحیث افراد واجد شرایط به نهادهای کشفی معرفی می شوند تا در مورد پیشینه ی شان بررسی های جدی انجام شود و پس از روند تذکیه سپس منحیث آمرین، معاونین آمرین کنترول ویزه و پاسپورت محلات عبور و کنترول ریاست عمومی پولیس سرحدی وزارت امور داخله برگزیده شوند. بر بنیاد جدول های گزینش که به امضای رییس عمومی پولیس سرحدی، رییس عمومی امنیت داخلی و معین تعلیمات و پرسونل وزارت داخله از بهر اجراأت بعدی فرستاده شده، 46 افسر منحیث افراد واجد شرایط برای معرفی به وظایف جدید انتخاب می شوند که از این میان 41 نظامی مشمول 16 تن منحیث آمرین، 15 تن منحیث معاونین و 15 تن دیگر منحیث آمرین کنترول ویزه و پاسپورت محلات عبور و کنترول پولیس سرحدی در بنادر کشور گماشته می شوند و 21 نظامی دیگر منحیث نامزدان ریزف به احتیاط فعال وزارت امور داخله معرفی می شوند.

امریه های وزیر امور داخله

امریه های وزیر امور داخله مبنی بر تعیین بستی این افسران:

بر بنیاد مدارک دست داشته، رهبری وزارت امور داخله ی کشور در سه امریه مسلسل شماره (1297، 1298 و 1299 خود به مسؤولان زیر دستش هدایت میدهد تا این افراد به سمت های گزینش شده ی شان معرفی گردند. در فرمان های شماره «1297، 1298 و 1299 وزارت امور داخله که در تأریخ 1/7/1399 نگاشته شده: «افسران آتی الذکر از بست سابقه در بست جدید ذیل  بعد از اخذ امتحان توسط کمیته موظف و تطبیق پروسه شفافیت ریاست تذکیه و انکشاف شورای امنیت جمهوری اسلامی افغانستان تعیین آمرین  محل عبور و کنترول معاونین محل عبور و کنترول و آمرین کنترول ویزه پاسپورت ریاست پولیس سرحدی برگزیده شدند.»

در امریه شماره 1297 شانزده تن منحیث آمرین محلات عبور و کنترول پولیس سرحدی، در امریه ی 1298 وزیر امور داخله 15 تن منحیث آمرین کنترول ویزا و پاسپورت محلات عبور و کنترول پولیس سرحدی و در امریه ی 1299 نیز 15 تن منحیث معاونین محلات عبور و کنترول پولیس سرحدی برگزیده شده اند. همچنان 21 افسر دیگر بر بنیاد این امریه ها در سه بست یادشده به احتیاط فعال وزارت داخله معرفی شده اند.

دستور بر انصراف از تعیینات 22 افسر پولیس:

دستور بر انصراف از تعیینات 22 افسر پولیس:

مدارک رسیده به پاسبانان نشان میدهد که 22 نظامی برگزیده شده به سمت های آمرین، معاونین و آمرین ویزا و پاسپورت محلات عبور و کنترول پولیس سرحدی وزارت داخله به سمت های شان معرفی نشده اند، اما 24 تن دیگر به وظایف شان گماشته شده اند. مدارک همچنان مشخص میسازد که در میان افراد تعیین نا شده کسانی هستند که نمرات عالی را در آزمون های تحریری و تقریری کسب کرده اند.

پس از تعیین بستی این نظامیان، به تأریخ 26/7/1399 هجری خورشیدی ریاست عمومی پیژنتون وزارت امور داخله با صدور مکتوب شماره «1095/1315» هدایت میدهد که از گزینش 22 تن انصراف شود؛ در مکتوب شمار 1095 نگاشته شده است: «خلص موضوع: در مورد معرفی افسران تعین شده در آمریت های محل عبور و کنترول، معاونین و آمرین کنترول ویزه پاسپورت، به ریاست پولیس سرحدی! به اساس هدایت مقام ذیصلاح از معرفی افسران آتی الذکر در مربوطات آن ریاست خود داری گردد.»

این 22 نظامی کسانی که در فهرست گزینش یا شارت لست، بلندترین نمرات را داشته اند و هر یک از آنان دارای مدرک لسانس در بخش های گوناگون پولیس هستند. بر بنیاد نامه ی شماره 1095: «این افسران به هفت بندر مهم کشور مشمول حیران، آقینه، تورغندی، اسلام قلعه، ابونصر فراهی، سپین بولدک و غلام خان معرفی گردیده بودند که از این میان 6 تن منحیث آمرین8 تن منحیث معاونین، و 8 تن دیگر منحیث آمرین پاسپورت محلات کنترول و عبور ریاست عمومی پولیس سرحدی معرفی نشده اند.»

در مکتوب شماره «1095/1315» به ریاست عمومی پولیس سرحدی چنین هدایت داده شده است. «افسرانیکه بست های قبلی شان کمبود است قطعات و جزوتام های مربوطه کمافی السابق از نزد شان استحصال وظیفه بداند و آنعده افسران فوق الذکر که بست های شان اکمال است، الی تعین سرنوشت به حاضری احتیاط فعال ریاست عمومی پیژنتون معرفی گردیده اند.»

اتهام تبعیض بر وزارت امور داخله:

اتهام تبعیض بر وزارت امور داخله:

معرفی این افسران و انصراف پیژنتون وزارت امور داخله از فرستان 22 پولیس پس از سپری کردن آزمون های نوشتاری و گفتاری واکنش های را نیز در پی دارد، برخی از حقوقدانان با استاد به ماده ی بیست و دوم قانونی اساسی و ماده ی 403 کود جزای افغانستان میگویند که رهبری وزارت امور داخله در برابر این نظامیان قایل تبعیض شده اند و از صلاحیت های وظیفه یی شان استفاده ی سو کرده اند. اتمر شمال، عضو انجمن حقوق دانان افغانستان می گوید: «با استناد به ماده ی بیست و دوم قانون اساسی معرفی 24 نظامی به بنادر و معرفی نکردن 22 تن دیگر قایل شدن تبعیض به شهروندان افغانستان است و بر بنیاد ماده ی 403 کود جزا، رهبری وزارت داخله در برابر این افسران بر خلاف قانون عمل انجام داده اند و از صلاحیت های وظیفه یی شان استفاده ی سو کرده اند.»

عوامل تبعیض بر وزارت امور داخله

عوامل سیاسی و سودجویی:

به باور نظامیان پیشین این گونه عملکردها از سوی رهبری وزارت داخله ممکن بنا بر چند دلیل به ویژه فشارهای سیاسی صورت گرفته است. میرزامحمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله میگوید: «در مجموع دو عامل را میتوان دلیل بنیادی معرفی نشدن این افراد منحیث کمیساران بر شمرد، نخست این که بنادر منابع خوب عایداتی و مافیایی در ولایت های کشور به شمار میروند، بنا بر این بعید نمیدانم که انصراف پیژنتون از معرفی این افراد منحیث کمیساران به تعامل پولی بوده باشد و دوم این که، در حال حاضر رهبری وزارت داخله قرار است به گرفتن رأی اعتماد به مجلس برود، از آنجا که در بنادر افراد گماشته شده از طرف وکلا پشتیبانی می شوند، بنا بر این شاید تا هنگام گرفتن رأی اعتماد، این روند به تأخیر افتاده باشد.»

با تماس های پیگیر با بخش رسانه های وزارت امور داخله ی افغانستان موفق به کسب دیدگاه این نهاد شدیم، انصراف از معرفی 22 کمیسار جدید به سمت های پولیس سرحدی وزارت امور داخله در حالی اتفاق افتاده است که حکومت برای تأمین شفافیت و سپردن مسؤولیت های جنگ به نسل جدید از نیروهای پولیس 100 افسر تازه نفس را منحیث فرماندهان پولیس در صد ولسوالی کشور گماشت.پ