Quarantine the city of Kabul

والی کابل: جدی نگرفتن قرنطینه 18 هزار افغانی جریمه نقدی خواهد داشت

در اوج گسترش ویروس کوید_19 در کشور و به گردش درآمدن این ویروس در پایتخت حال حکومت تدابیری شدیدتری اتخاذ کرده است. محمد یعقوب حیدری والی کابل امروز در نشستی خبری گفته است؛ در صورت نقض قرنطینه، متخلفین مطابق ماده ۸۰۷ کود جزا تا ۱۸هزار افغانی جریمه و در صورت مقاومت، زندانی می‌ شوند.

این در حالیست که شمار مبتلایان ویرویس کوید_19 در سراسر افغانستان به 337 تن رسیده است که تا به حال 8 تن از اثر این ویروس جان داده اند و 17 تن دیگر بهبود یافته و به زندگی عادی شان برگشته اند.