ستولتنبرگ: ناتو به تلاش برای تقویت قوت های نظامی افغانستان ادامه میدهد

 

 

هرچند درگیری و خشونت ها در بیش از 20 ولایت افغانستان به گونه ی روز افزون ادامه دارد، در تازه ترین مورد، ینز ستولتنبرگ، دبیر کُل ناتو میگوید که این نهاد به همکاری هایش با نهادهای ملکی و نظامی افغانستان ادامه خواهد داد.

 

در حالی که ناتو تمامی نیروهای نظامی اش را از افغانستان بیرون میکند، اما دبیر کُل این پیمان میگوید که به تعهدات شان پابند خواهند ماند. ستولتنبرگ در دیدار با امانیول ماکرون رییس جمهوری فرانسه تأکید کرده است که آنان متعهد به پیشرفت افغانستان هستند. به نقل از آقای ستولتنبرگ: «در این دیدار ما همچنان پیرامون مبارزه ی خود با هراس افگنی نیز صحبت کردیم.ناتو روند آموزش دهی اش در عراق را گسترش میدهد. همچنان تلاش میکنیم تا حمایت های بیشتری از منطقه ی ساحل انجام دهیم، و در افغانستان ما هرچند به حضور نظامی خود پایان میدهیم، اما ما در حال گشایش باب جدید از روابط با آن کشور قرار داریم.»

 

یک بار دیگر دبیر کُل ناتو واضح ساخت که این پیمان دوشا دوش حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور خواهد ایستاد. ینز ستولتنبگر گفته است که ناتو به تعهداتش در قبال نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از بیرون این کشور ادامه میدهد. به نقل از این مقام ناتو قرار است این کمک ها در سه مرحله ی کلیدی انجام شود.

 

دبیر کُل ناتو گفته است که کمک های آینده ی ناتو سه مرحله خواهد داشت. به نقل از وی: «در نخست ما تصمیم داریم تا پشتیبانی های خود را در بخش مشوره دهی و همچنان بلند بردن ظرفیت نهادهای امنیتی این کشور ادامه دهیم.» او همچنان افزود که ناتو برنامه ی تازه برای پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دارد. آقای ینز گفته است: «دوم ما برنامه داریم تا آموزش های نظامی را به نیروهای امنیتی افغانستان در بیرون از آن کشور فراهم سازیم و بیشترین تمرکز خود را ما بر نیروهای ویژه خواهیم داشت

 

از سوی هم او تأکید کرد: «در مرحله ی سوم ما برنامه داریم تا به کمک های مالی خود در ارایه خدمات ادامه دهیم، که این پشتیبانی مشمول بهسازی عملکر فرودگاه کابل خواهد بود. این بخش به ما و جامعه ی جهانی به گونه ی وسیع اجازه خواهد داد تا کمک های خویش را از مردم افغانستان و تلاش های صلح آن کشور ادامه بدهیم.»

 

ادامه ی کمک ها در بخش های ملکی و نظامی با افغانستان در حالی از سوی ناتو تعهد می شود که وضعیت امنیتی این کشور در وضعیت کنونی شکننده است.

 

شهروندان افغانستان در روزهای پسین، گواه موج تازه ی خشونت طالبان و دیگر گروه های هراس افگنانه خارجی هستند، از سوی هم گفت و گوهای صلح میان افغانان در وضعیت کنونی گواه بن بست های جدید است و شهروندان افغانستان به این باورند که دوام خشونت ها منجر به آسیب رسیدن به روند صلح می شود؛ در حالی که حکومت افغانستان به تازه گی از طالبان خواست تا به زودترین فرصت آتش بس کنند.