اعتراضات نهاد های آموزشی کشور در پیوند به مسدود ماندن مکاتب

پس از ماه ها مسدود ماندن نهاد های آموزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور اکنون شماری از مسؤولان نهاد های آموزشی کشور در یک اعتراض از حکومت خواهان باز شدن درب های نهاد های آموزشی هستند.
معترضان در این راهپیمایی از حکومت خواهان باز شدن درب های مکاتب در کشور شدند و از حکومت نیز میخواهند در ایام قرنطین در قسمت پرداخت معاشات معلمین مکاتب خصوصی و مالیات آنان دولت باید همکاری نماید.
معترضان توجه حکومت را در برابر اعتراض شان ناکام می دانند و از مسؤولان آموزشی کشور خواهان توجه در این مورد شدند.
در همین حال نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف به PMG News می گوید: « وزارت معارف طرح آغاز بازگشایی مکاتب و مراکز آموزشی را با وزارت صحت عامه و کمیته اضطرار در جریان گذاشته است که کمیته اضطرار با هماهنگی وزارت صحت عامه نشستی را دایر خواهند کرد و تصمیم نهایی را بزودی اعلام خواهد شد.
معترضان تاکید می ورزند اگر حکومت در برابر این خواسته های شان خاموش بمانند آنها این اعتراض شان را گسترده تر و ادامه خواهند داد.
این در حالیست که شیوع ویروس کرونا در کشور فعالیت تمام نهاد های آموزشی و ادارات دولتی را مسدود ساخته است که در این اواخر با کاهش مبتلایان ویروس کرونا در کشور شماری از نهاد های خصوصی و دولتی با مراعات نمودن نکات بهداشتی دوباره آغاز به کار نمودند، اکنون مسؤولان مراکز آموزشی از دولت خواهان آغاز فعالیت دوباره این مراکز شدند.