کابل- افغانستان (گ.ر.پ):

خبرنگار: م.م زون شمال

پس از نشر گزارش ها مبنی بر بازداشت آمر امنیت فرماندهی پولیس بلخ، اکنون منابع امنیتی به پاسبانان می گویند که پس از مقاومت شدید طرفداران آقای نور، نیروهای ویژه پولیس وادار به تخریب دیوار فرماندهی پولیس بلخ شده اند. این منبع تأکید می ورزد که هم اکنون نیروهای ویژه قطعات 333 و 888 پولیس در تلاش بازداشت تفنگداران مسلح وابسته به عطا محمد نور هستند.

گزارش ها می رساند که تا اکنون از اثر این درگیری ها دست کم 1 پولیس و 2 غیر نظامی زخم برداشته اند. از سوی هم آقای عطا محمد نور اعلام کرده است که کاخ ریاست جمهوری جنگ را در داخل شهر مزار شریف کشانده و برای دفاع از مردم این شهر، باید مردان و زنان بلخی آماده شوند.

Developed by Nethub

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *