ستانکزی: از شهروندان کابل بابت بندش جاده ها معذرت می خواهیم

معصوم ستانکزی، رییس کمیسیون برگزاری جرگه ی عنعنوی صلح برای رهایی 400 زندانی طالب از زندان های افغانستان می گوید که از شهریان کابل پوزش می خواهیم. آقای ستانکزی گفت: «شهروندان کابل در این روزها اذیت شدند و ما قلبن از آنان پوزش می خواهیم، کابلیان باید بدانند که برای پایان چهار دهه نبرد، نیاز بود تا این نشست برگزار شود و شهروندان افغانستان به تفاهم و اجماع کامل برسد.»

از سوی هم مسؤولان در جرگه ی مشورتی صلح می گویند که این جرگه با حضور 3200 نماینده برگزار شده است. معصوم ستانکزی رییس کمیسیون برگزاری جرگه ی مشورتی صلح می گوید که در این جرگه از 25 کتگوری مختلف اشتراک کرده اند. آقای استانکزی تأکید می ورزد که این جرگه گواه حضور 720 بانو از 34 ولایت کشور نیز است. بر بنیاد گفته های رییس کمیسیون برگزاری جرگه صلح در این نشست اعضای مجلس نماینده گان و سنا نیز حضور دارد. گفته می شود که از تمامی تدابیر این جرگه در مدت 4 تا 5 روز گرفته شده است.

از شهریان کابل معذرت می خواهیم که برای شان مشکل ایجاد شده، ما نیاز داریم که از فضای جنگ گذار بکنیم، امید وار هستیم که بتوانیم در این جرگه به نتیجه ی مورد نظر برسیم.