معاون نخست کشور امروز در (جلسه 6:30 صبح)گفته است که قرار است کابل با ارزش بیش از صد میلیون دالر امریکایی، دوربین‌های امنیتی در سطح پایتخت مجهز شود. امرالله صالح، معاون نخست ریاست ‌جمهوری کشور امروز (چهارشنبه۱۷ جدی)، در صفحه ای فیسبوک اش نگاشته است: «آخرین باری که در کابل دوربین‌های امنیتی به گونه‌ی منظم – بشتر خوانید…

معاون نخست ریاست جمهوری در برگه فیسبوک اش از کشف یک خانه محفوظ مربوط به طالبان خبر می دهد. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری بامداد امروز ( دوشنبه،۱۵ جدی) در جلسهٔ شش و نیم صبح گفته که پولیس کابل یک باب خانهٔ محفوظ مربوط به طالبان را که در آن ماین های مقناطیسی نگهداری – بشتر خوانید…