بانک جهانی به تازگی 25 میلیون دالر کمک مالی را برای افزایش دسترسی کودکان در افغانستان به آموزش‌ تصویب کرده است. این بانک امروز پنج شنبه (12 حمل) با نشر خبرنامه یی نگاشته است :«این مقدار پول، از طریق برنامه‌ همکاری جهانی برای آموزش پرداخت می‌شود.» بر بنیاد این گزارش، از این کمک مالی برای – بشتر خوانید…