لیلما سدید بروکسل ینس ستولتنبرگ دبیر کُل ناتو یک روز پیش از برگزاری نشست وزرای خارجه کشور های عضو این پیمان به تاریخ 22 مارچ در نشست خبریی، با بیان این مطلب گفت که طالبان در پی اغاز حملات بهاری نی بلکه در فکر کاهش خشونت باشند؛ چون اغاز این حملات پیامد های مخربی در – بشتر خوانید…