صالح: حمله بر دانشگاه کابل برای ما ناکامی استخباراتی است

صالح: حمله بر دانشگاه کابل برای ما ناکامی استخباراتی است

November 03, 2020

پس از آن که مهاجمان انتحاری وارد دانشگاه کابل شدند و دست به تیراندازی زدند، معاون