خبرنگار:محمدنبی کریمی همزمان با روز جهانی مبارزه با مریضی توبرکلوز مسؤلان در وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که در جریان سال گذشته درحدود 73000 نفر در این کشور به مریضی توبرکلوز مبتلاشده اند. داکتر وحیدمجروح،سرپرست وزرات صحت عامه کش.ر امروز چهارشنبه(4حمل) در نشست خبری گفته است:«در سال 2020میلادی بیش از 50هزار مریض توبرکلوزشناسایی وتحت در – بشتر خوانید…