حمایت ازبیکستان از روند گفتگوهای صلح افغانستان در قطر

حمایت ازبیکستان از روند گفتگوهای صلح افغانستان در قطر

November 11, 2020

وزیر خارجه ازبیکستان از حمایت این کشور در

معاون نخست ریاست جمهوری: مردم ما نباید به خاطر ویزای هیچ کشور تحقیر شوند

صالح:  مردم ما نباید به خاطر ویزای هیچ کشور تحقیر شوند

November 08, 2020

پس از شکایت درخواست کنندگان ویزای پاکستان،