Terrorists must be tried publicly

دستور رییس جمهور غنی به محاکمه شدن علنی هراس افگنان

November 17, 2020

معاون نخست ریاست جمهوری می گوید که

Attack on Kabul University

دومین عضو طراح حمله بر دانشگاه کابل از پا درآمد

November 16, 2020

معاون نخست ریاست جمهوری کشور میگوید که ع

حمایت ازبیکستان از روند گفتگوهای صلح افغانستان در قطر

حمایت ازبیکستان از روند گفتگوهای صلح افغانستان در قطر

November 11, 2020

وزیر خارجه ازبیکستان از حمایت این کشور در

معاون نخست ریاست جمهوری: مردم ما نباید به خاطر ویزای هیچ کشور تحقیر شوند

صالح:  مردم ما نباید به خاطر ویزای هیچ کشور تحقیر شوند

November 08, 2020

پس از شکایت درخواست کنندگان ویزای پاکستان،