باجدهی به اسلام آباد و امتیازگیری برای طالبان

September 16, 2020

در حالی که امریکا قدرت تک تاز در جهان است، اما ظاهرن سیاست های اشتباه واشنگتن چهر