مواد مخدر، دشمن خموش و نابود کننده در کشور بزرگترین پنداشته می شود. بر بنیاد آمارهای رسمی نهادهای معتبر جهانی و حکومت افغانستان در حال حاضر نزدیک به 3.5 میلیون تن به این پدیده معتاد هستند.   اما در تازه ترین مورد، منابع در پولیس مبارزه با مواد مخدر کشور از نابودی – بشتر خوانید…