مراسم تجلیل از روز جهانی پست در کابل

گرامی داشت از روز جهانی پست در کابل

October 15, 2020

از روز جهانی پست

ویروس کرونا در افغانستان

ثبت 66 مورد جدید ویروس کرونا در بیست چهار ساعت گذتشه در کشور

October 14, 2020

مقام های صحی از ثبت 66 مورد تازه ی ویروس کرونا در یکشبانه روز گذشته در تمام کشور خب