ویروس کرونا در افغانستان

ویروس کرونا؛ ثبت 53 مورد تازه در 24 ساعت گذشته در کشور

October 17, 2020

مقام های صحی کشور از ثبت 53 مورد جدید از میان 282 نمونه م

ویروس کرونا در افغانستان

ثبت 66 مورد جدید ویروس کرونا در بیست چهار ساعت گذتشه در کشور

October 14, 2020

مقام های صحی از ثبت 66 مورد تازه ی ویروس کرونا در یکشبانه روز گذشته در تمام کشور خب

بازداشت نه تن در پیوند به جرایم جناییی در سه ولایت کشور

بازداشت 9 تن در پیوند به جرایم جنایی از سه ولایت کشور

October 13, 2020

مسؤولان امنیتی کشور از بازداشت 9 تن در پیوند به جرایم جنایی از ولایت های کابل، بلخ

فساد در نمونه گیری آزمایش کرونا، شفاخانه های خصوصی در بدل پول سند جعلی می سازند

October 13, 2020

گزارش:                          شیرشاه نوابی و شاکر سنگی

آزمایش و

COVID 19

ثبت 96 مورد جدید مثبت ویروس کرونا در کشور

October 11, 2020

مقام ها در در وزارت صحت از ثبت 96 مورد تازه مثبت