یا رب به‌حریم رمضان آمده‌ایم؛ گویی از زمین به آسمان آمده‌ایم. بر سفره‌‌ی ماه مهربانی و سخاوت آمده‌ایم؛ گناه‌کاریم به درب تو به آروزی عفو و عطا آمده ایم. شک نمی‌توان داشت‌که هدف‌از خلقت‌ انسان، برای عبادت و نیایش است. ماه رمضان ماه سایه خیر و برکت! جهت نزول قرآن کریم در آن و ویژگی – بشتر خوانید…