فساد در تعینی کمیساران در کشور

گزارش تحقیقی: برخورد سلیقه یی در تعیین بستی 22 کمیسار پولیس سرحدی

October 21, 2020

گزارش: شیرشاه نوابی و شاکر سنگی

شایسته سالاری، تخصص و تعهد برای افغانستان، شع