اختلافات و دو دسته گی میان طالبان در مذاکرات صلح

جنگجویان طالب صف های شان را از رهبری این گروه جدا میکنند

در نوار تصویری که زیر نام «مجاهدین محاذ عمری» از آدرس جنگجویان طالب در میدان های جنگ به نشر رسیده آمده که هیأت گفت و گو کننده ی این گروه هیچ گونه آجندای برای صلح ندارند و به جای به نتیجه رساندن گفت و گوهای صلح میان افغانان هیأت گفت و گو کننده مصروف عیاشی هستند و شب و روز شان را در هوتل های مجلل قطر سپری می کنند. بر بنیاد این نوار: «هیأت مذاکره کننده به جای رسیدن به تفاهم مصروف سپری کردن زمان در قطر و دُبی هستند. در حالی که آنان به مجاهدین «جنگجویان طالب» دستور افزایش جنگ را میدهند، ولی خود هیچ گونه کاری برای پایان خشونت انجام نمی دهند.»

در این نوار همچنان گفته شده که این وضعیت طالبان را نگران کرده و تلفات روز افزون این گروه سبب شده تا آنان نیز دست به کار شوند و چاره ی بجویند. به نقل از نوار دیداری گروه طالبان: «هیأت مذاکره کننده باید بدانند که ما در جبهات جنگ هر روز قربانی میدهیم، نمونه ی تازه از این قربانی تلفات سنگین ما در هلمند است، شما از برکت خون قربانی های ما «طالبان» در قطر نشسته اید، خانواده های تان در پاکستان، قطر و دبی هستند و فرزندان تان نمی دانند که جهاد و مبارزه چیست.»

در این نوار به نماینده گی از جنگجویان طالب همچنان گفته شده که اگر این وضعیت ادامه یابد، طالبانی که در افغانستان هستند خود به فراخوان گفت و گوهای میان افغانان لبیک می گویند؛ این گروه همچنان گفته است که وضعیت کنونی افغانستان را به دور تازه ی از اشغال میکشاند. در نوار ویدیویی همچنان آمده است: «به طالبان در قطر خبر داده می شود که مجاهدین از تمامی کارکردهای تان آگاه هستند، شما در این جا به ما فرمان میدهید که نبرد را شدت ببخشیم اما در قطر مصروف خوش گذرانی هستید. در حال حاضر به خاطر منافع فردی طالبان در قطر میخواهند با کشورهای بیگانه همکاری کنند که زمینه اشغال مجدد را فراهم میکنند. ما ناگذیر هستیم که در افغانستان و یا هم کشور دیگری به فراخوان گفت و گوهای میان افغانان لبیک بگوییم در آن صورت عواقب بعدی به دوش شما خواهد بود.»

این نوار به صراحت نشان میدهد که اختلاف شدید میان جنگجویان طالبان در میدان های جنگ و رهبران شان به میان آمده است. این گفته ها در حالی مطرح می شود که ینز ستولتنبرگ، دبیر کُل ناتو امروز از گروه طالبان خواست تا خشونت های شان را کاهش دهند و به فراخوان گفت و گوهای میان افغانان لبیک بگویند.