بازداشت خطرناکترین اعضای گروه داعش از شهر کابل

ریاست عمومی امنیت ملی کشور با نشرخبرنامه ای نگاشته است که نیرو های امنیتی کشور در یک عملیات ویژه  گروه 9 نفری   داعش را به رهبری حارث که در نقاط گوناگون شهر کابل مصروف فعالیت های تروریستی و جلب و جذب بودند را بازداشت کردند.

این نهاد همچنان نگاشته است حارث نام  که در خارج از کشور بسر میبرد در همکاری با محمد ادریس یک باب دوکان را در منزل دوم گلبهار سنتر تحت نام (دارالحجاب) یک باب رهنمای معاملات در قلعه موسی کابل و  یک باب صرافی در سرای شهزاده  شهر کابل بدستور گروه هراس افگن داعش ایجاد نموده بودند تا از این طریق آن افراد شان را حمایت مالی نمایند.

همچنان حارث نام از کشورهای اروپایی مقدار هنگفت پول را تحت نام مساعدت با مسلمانان بی بضاعت جمع آوری و به گروه داعش  فرستاده است.

بازداشت شده گان  پول های بدست آمده را به ولایات  مختلف جهت تداوی زخمی های اعضای داعش و فامیل های شان ارسال می نمودند.