فروپاشی داعش در پی اختلافات درونی

تحلیل گران به این باورند که پس از اجرائی شدن پلان های منظم سازمان استخبارات افغانستان NDS در پی بازداشت رهبران ارشد گروه  تروریستی داعش، از بین بردن رهبران و هسته های این گروه در افغانستان توسط نیروهای ویژه امنیت ملی،  گروه داعش در افغانستان به شکست مواجه گردیده و دیگر آنان توان مقابله با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را از دست داده اند.

کشور پاکستان از بدوتآسیس اش همواره گروه های تروریستی را به منظور برآورده شدن اهداف شوم شان تمویل، تجهیز وآموزش های نظامی داده و همواره بستر امن برای پایگاه این گروه ها در خاک شان مساعد نموده است در این اواخر با دستگیری و کشته شدن افراد درجه یک داعش توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، کشور پاکستان به خصوص  سازمان جهنمی اش در پی یکجا سازی این گروه جانی و قاتل بشری با گروه های تروریستی دیگرتلاش و مساعی زیادی به خرچ داده است اما با وجود این تلاش های مذبوهانه کشور پاکستان شاخه ی خراسان با اختلافات درونی وانشعاب ها دست وپنجه نرم میکند.

مقام ها در ننگرهار و کنر می گویند که دستگیری و اعترافات افراد داعش، شاخه ی خراسان نشان دهند آنست که از اکثریت حرکت های افراطی پاکستانTTP،جیش محمد،لشکرطیبه، لشکراسلام واقلیت های مهاجرین، انصار، عمال وعناصر داخلی تشکیل شده است، بعد از متلاشی شدن شان در شرق وبه بند افتادن امیران شان توسط نیروهای امنیتی افغان اکنون محل وساحه تمکین در افغانستان نداشته وبه شکل غیر منسجم در شرق کشور، با گروپ های افراطی دیگر بخصوص جیش محمد در مناطق مرزی(کنر) بودوباش دارند.

شخص به اسم شهاب مهاجرکه به باور اکثریت واطلاعات دقیق پاکستانی الاصل عرب تبار میباشد رهبری جدید داعش شاخه ی خراسان را به اعهده داشته اما اکثریت عمال داعش این فرد را هنوز برسمیت نمیشناسند.

در بخش های شمال کشور را افراد متعدد ازبیکستانی،(طاهر یلداش،یاسرکندزی) به شکل غیر منسجم مدیریت داشته واین بخش در هماهنگی با گروه طالبان در بخشهای شمال وشمالشرق فعالیت دارند و تلاش دارند که بعد از پروسه صلح یکتعداد طالبان در آینده در پهلوی همین عمال خارجی داعش به فکر بلند کردن بیرق سیاه نیز میباشند. .

بخش مرکزی را یکتعداد افراد از بقایای سعد امارتی،حسیب لوگری،متین معاویه، ویک کتبیه شهری(ترور وقتال) را افراد پوششی شاخه ی خراسان پیبش میبرند.

کارشناسان می گویند که بخش انشعابی شاخه ی خراسان که مسوولیت آنرا معاویه حربی، بدرخراسانی، خالد التاجیکی، ابو اسحاق خراسانی عهده دار هستند، اکثریت عمال وعناصرداعش که از مسیر ایدیولوژیکی به داعش پیوسته اند فعالیت دارند واین گروه شاخه ی خراسان وامیر خراسان را برسمیت نشناخته وهیچ رابطه هم میان شان تاحال وجود ندارد.کانال های تبلیغاتی داعش هم درخراسان بیبشتر در اخیتار شاخه های انشعابی قرار دارد وسخت درمقابله و مبارزه تبلیغاتی با گروه طالبان قرار دارند وتمامی عملکرد طالبان را تقبیح وآنها را مرتد ومعامله گر خطاب میکنند.