کمک 40 میلیون دالری امریکا به افغانها برای مبارزه با کوید-19

صحت Shaker Sangiشاکر سنگی 12/07/2021 0 Views

 

 

همزمان با شیوع موج سوم کوید-19 افغانستان دشوارترین زمان را پشت سر میگذارند، نبود امکانات بهداشتی برای درمان بیماران مصاب و کمبود آکسیجن از چالش های کلیدی بود که حکومت افغانستان را مهار موج سوم کوید-19 به چالش مواجه کرد، شیوع موج سوم کوید-19 که گفته می شود نوع دلتا یا هندی آن است سبب شد تا شمار مرگ و میر در افغانستان به گونه ی بی پیشینه افزایش یابد. در حالی که وزارت صحت عامه تأکید دارد که تلاش ها برای مهار این ویروس به شدت جریان دارد، اما شماری از کارشناسان در بخش بهداشتی اعلام کرده اند که وزارت صحت عامه و رهبری این نهاد در مهار این ویروس کوتاه آمده اند. در تازه ترین مورد، سفارت امریکا در کابل با نشر خبرنامه یی نگاشته است که اداره انکشاف بین المللی امریکا در یک سال پسین دست کم 40 میلیون دالر با حکومت افغانستان همکاری کرده تا آنان بتوانند در مهار کوید-19 دست آوردهای خوبی داشته باشند.

 

در خبرنامه ی که از سوی سفارت امریکا در کابل به نشر رسیده آمده است: ” وزارت خارجه و ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا (USAID) در یک سال گذشته 40 میلیون دالر را در راستای کمک مستقیم به افغانستان در پاسخ به شیوع ویروس کووید 19 ارایه کرده است و سایر کمک های انکشافی ایالات متحده برای حمایت از تلاش های افغانستان در راستای مقابله با عواقب این پاندمی جهت گیری شده است. کمک 1.48 میلیون دوز واکسن جانسون اند جانسون از جملۀ 3.3 میلیون دوز واکسین اختصاص یافتۀ ایالات متحده به افغانستان در این هفته، گام مهم دیگری در راستای جلوگیری از این پاندمی است.”

 

حکومت افغانستان در تازه ترین مورد اعلام کرده است که نزدیک به یک و نیم میلیون دوز واکسین جانسون اند جانسون را تسلیم شده است. وزارت صحت عامه ی افغانستان از باشنده های پایتخت می خواهند به منظور جلوگیری از مصاب شدن به کوید-19 این واکسین را به هر نحو ممکن بگیرند، در حال حاضر موج سوم کرونا در افغانستان به طور میانگین از باشنده های کشور تا مرز 85 قربانی در روز میگیرد؛ وزارت صحت عامه اعلام کرده است که میزان مرگباری موج سوم کرونا، نسبت به موج نخست و دوم آن به شدت نگران کننده است و اگر پروتوکول های بهداشتی در این زمینه در نظر گرفته نشود ممکن که بحران کوید-19 از شهروندان بیشتری قربانی بگیرد.