کمک 25 میلیون دالری بانک جهانی در بخش آموزش و پرورش کودکان

افغانستان آغرخیل 01/04/2021 0 Views

بانک جهانی به تازگی 25 میلیون دالر کمک مالی را برای افزایش دسترسی کودکان در افغانستان به آموزش‌ تصویب کرده است.
این بانک امروز پنج شنبه (12 حمل) با نشر خبرنامه یی نگاشته است :«این مقدار پول، از طریق برنامه‌ همکاری جهانی برای آموزش پرداخت می‌شود.»
بر بنیاد این گزارش، از این کمک مالی برای ساخت صد باب مکتب در افغانستان استفاده خواهد شد.
همچنان در این خبرنامه آمده است که این کمک در راستای ارتقای سطح آموزش، بهبود دسترسی کودکان، به ویژه دختران به آموزش و پرورش، حمایت از برنامه‌های آموزشی برای معلمان و ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی در سطح محلی به مصرف خواهد رسید.
پروژه اقراء توسط اداره انکشاف بین‌المللی که بخش فراهم‌کننده کمک‌های مالی گروه بانک جهانی برای فقیر ترین کشورهای جهان است، حمایت می‌شود.
همچنان این پروژه از سوی صندوق بازسازی افغانستان و برنامه همکاری جهانی برای آموزش که یک برنامه همکاری چندجانبه به هدف تقویت نظام‌های آموزشی در کشورهای رو به توسعه است، نیز حمایت صورت می‌گیرد.
این درحالیست که عوامل مختلف، از جمله سطح پایین اقتصاد خانواده‌ها باعث شده کودکان بیشتری از مکتب رفتن باز بمانند و آمار کودکان کار در افغانستان به شدت افزایش یابد.
خبرنگار: عمران فروبلی