Antonio Guterres

دبیر کُل سازمان ملل: میزان خشونت های خانواده گی در جریان قرنطینه دوبرابر شده است

آنتونیو گوتریش دبیر کُل سازمان ملل متحد گفته است: «ویروس فراگیر کوید-19 سبب درد و رنج ناګوار برای انسان ها و نابودی اقتصادی در سراسر جهان شده است. من به تازه گی خواهان برگزاری آتش بس فوری در جهان شده ام، تا این که بتوانیم تمرکز بیشتر بر پیشبرد نبرد مشترک با این ویروس فراگیر داشته باشیم. من میخواهم که به خشونت ها در تمامی نقاط جهان همین اکنون پایان داده شود.»

به باور این مقام سازمان ملل متحد: «خشونت ها تنها مربوط به میدان های نبرد نیست، بلکه خشونت ها برای دختران و بانوان بزرګترین چالشیست، تا آنان در خانه های شان مصون بمانند، از این رو من امروز بر همگان صدا میزنم که  برای تأمین صلح در خانه های شان  در سراسر جهان تمرکز کنند. ما همه میدانیم که منزوی شدن و قرنطینه روندیست برای مبارزه با کوید-19 تا آن را زمین گیر سازیم، اما بدبختانه این قرنطینه سبب افزایش خشونت ها برای بانوان از سوی شریکان زنده گی شان شده است.»

آقای گوترش همچنان افزوده است: «در هفته های گذشته که فشارهای اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته است، ما شاهد خشونت های خانگی به گونه ی وحشتناک آن بوده ایم، در برخی از کشورها که بانوان خواهان کمک شده اند شمار شان دوبرابر گردیده است. در عین حال بخش های بهداشتی و پولیس نیز در این روزها با کمبود نیروی بشری رو به رو شده اند. گروه های کمک رسان محلی فلج و یا هم با کاهش بودجه مواجه اند و حتا برخی از پناه گاه ها برای جلوگیری از خشونت های خانواده گی بسته شده و برخی دیگر نیز جا ندارند.»

وی از تمامی حکومت ها خواسته است تا در برابر خشونت ها به گونه فوری اقدام کنند. او افزوده است: «من از تمامی حکومت ها میخواهم که برای حفاظت و نگهبانی از بانوان تلاش کرده و برنامه های راهبردی شان را برای مهار کوید-19 در کشورهای شان به گونه ی جدی دنبال کنند. به این معنا که حکومت ها بیشتر بر خدمات آنلاین و نهادهای مدنی سرمایه گذاری کنند و اطمینان حاصل کنند که بخش های قضایی آزاردهنده گان بانوان را مجازات می کنند. همچنان سیستم های عاجل را در دواخانه ها و دیگر بخش ها ایجاد کنند، مراکز امن را برای حمایت از زنان ایجاد نمایند بدون آن که اذیت کننده های شان آگاهی یابند.»

آنتونیو گوترش تأکید می ورزد که حقوق و آزادی های بانوان برای جوامع قدرتمند حیاتی است، به گونه ی مشترک ما باید جلو خشونت ها را بگیریم و این کار را میتوانیم به شکل مشترک انجام دهیم. وی تأکید وی ورزددر حالی که جهان برای مهار کوید-19 تلاش میکند، کشورهای جهان باید مانع خشونت ها در میدان های نبرد و همچنان مکان های که مردم حضور دارند تلاش کنند.