کابل –افغانستان(گ.ر.پ):

خبرنگار: ثریا احدی

سازمان جهانی کارو بنیاد واک فری می گوید که بیشترین بردگان امروزی زنان و کودکان هستند. آنان در یک آمار که پخش کرده اند آمده است که ۷۱ درصد زنان و ۲۵ درصد کودکان در حالت بردگی قرار دارند.

این بردگان بیشتر کارگرانی هستند که در بدل مزد کم کارهای شاقه را انجام می دهند و در گزارش همچنان آمده است، ۱۱ درصد بردگان امروزی که تعداد شان به ۴.۸ میلیون تن می رسد، مورد سوی استفاده جنسی قرار میگیرند.

این در حالیست که بیش از چهار میلیون نفر در شماری از کشورهای جهان به گونۀ رسمی به عنوان برده برای کار در مزرعه‌ استخدام می‌شوند و در شماری از کشورها کودکان بردگی را از پدران و مادران خود به ارث می‌برند. به گونۀ نمونه، در کشور موریتانیا اگر مادر برده باشد کودک او نیز برده به دنیا می‌آید.

Developed by Nethub

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *