پاسبانان ـ کابل
شماری از شهروندان ولایت بغلان در یک کنفرانس مطبوعاتی از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات میخواهند که نام سید جعفر نادری و سید داود نادری پسران سید منصور نادری یکی از رهبران فرقه اسماعیلیه در افغانستان را که از جمله کاندیدان ولایت های کابل و بغلان میباشند هرچه زودتر از لیست کاندیداتوری حذف نموده و از حکومت میخواهند که این افراد را که متهم به قتل های زنجیره ای به دادگاه معرفی نمایند .
چند تن از عضای خانواده های این شهدا که در این نشست خبری حضور بهم رسانیده اند می گویند که طی ۵۰ سال اخیر شهروندان افغانستان از اقوام پشتون، تاجیک، ازبیک و به خصوص هزاره های اسماعیلیه و جمعی از مردم غیر اسماعیلیه در ولایت های بغلان، کابل، بامیان، سمنگان، قندوز و مناطق دیگر عزیزان شان را در قتل های زنجیره ای خاندان سید منصور نادری کیانی بویژه سید جعفر نادری وسید داود نادری از دست داده اند.
آنان می گویند این قربانیان توسط سر سپرده های خاندان کیانی و یا توسط خود آنها به جرم با سواد بودن، مطیع و سرسپرده نبودن، دیگر اندیش و روشن نگر بودن به قتل رسیده اند.
در این نشست معلم شیرخان حسین خیل برادر جنرال حاجی نواب حسین خیل که از شهر پلخمری به کابل آمده است میگوید که برادرش دگرجنرال حاجی نواب حسین خیل فرمانده امنیه بغلان بود که توسط افراد وابسته به سید جعفر نادری بخاطر عدم فرمانبرداری از خواست های نامشروع وی در روز روشن کشته شده است و اکنون از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که نام وی را از لیست کاندیداتوری پارلمانی حذف نموده و از شخص رئیس جمهور میخواهد که این قاتلین شهروندان را هرچه زودتر به دادگاه بکشانند در غیر آن شکایت خود را به دادگاه بین المللی خواهد رسانیدند .
در اخیر این نشست خبری آنان با صدور قطعنامه ای گفته اند که لیست این قربانیان که به صدها تن میرسد، در نشست های خبری به گوش مردم، حکومت نهادهای عدلی و قضایی، مردم جهان و نهادهای حقوق بشری و ملل متحد رسیده است.
آنان تأکید کردند که حکومت و نهادهای مسئول باید از ثبت نام این افراد جلوگیری کنند و نگذارند که قاتلان مردم به پارلمان راه پیدا کنند.

Developed by Nethub

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *