کابل٬ افغانستان
دیدبان شفافیت افغانستان اعلام کرده است که در نتیجه نظرخواهی از مردم دریافته اند٬ دادگاه‌ها، معارف و دادستانی کل در صدر فاسدترین اداره‌های کشور قرار دارند.
بر اساس این گزارش ۱۴ درصد از مصاحبه‌شوندگان معتقدند که دادگاه‌ها فاسد ترین نهاد هستند، ۱۰ درصد دیگر وزارت معارف را فاسدترین نهاد گفته اند و ۹ درصد نیز معتقدند که دادستانی از فاسدترین اداره‌های کشور است.
یک چهارم مصاحبه شونده گان معتقد اند که فساد در شماری از نهادهای اداری افغانستان کاهش یافته است.
همچنان ۶۱ درصد از مردم افغانستان از وضعیت کنونی کشور رضایت دارند در حالیکه این رقم د.سال پیش به ۵۴ درصد می‌رسید.
دیدبان شفافیت می گوید ارزیابی آنان براساس مصاحبه با بیش از ۸۰۰۰ تن در ۳۴ ولایت و ۱۴۰ ولسوالی تدوین شده است که هدف آن نیز سنجش حجم کلی فساد در کشور و تشخیص فاسدترین و پاکترین نهادهای دولتی است.
باقی ۶۱ درصد مصاحبه شونده گان در این نظر سنجی در پیوند به ادارات دیگر حکومتی نظر داده اند .
این نهاد افزوده که نبود امنیت به نگرانی اصلی مردم افغانستان تبدیل شده و فساد اداری و بیکاری نگران کننده است.
فساد گسترده و کارا نبودن استراتژی‌های بلند مدت حکومتداری از مشکلات عمده نزد شهروندان به حساب می‌آیند.

Developed by Nethub

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *