درگیری میان نیروهای امنیتی و طالیان

Killed Six Taliban terrorists in Ghazni province

April 23, 2020

و نمودل شو