تخریب ۴۰۰ پایگاه نظامیان امریکایی در افغانستان

په افغانستان کې د ۴۰۰ امریکایي نظامي هډو د ورانولو چارې پېل شوې

October 03, 2020

راپورونه وایي، چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د خپلو ۴۰۰ نظامي هډو د و

Dispute Over Republic and Emirate to reach peace

Referendum: Dispute Over Republic and Emirate to reach peace

September 12, 2020

و نمودل شو

Recovering the stolen car from the thieves

Security forces recapture a car stolen from thieves

August 30, 2020

و نمودل شو