کابل- افغانستان (گ.ر.پ):

خبرنگار: لطف الله نجرابی

جسد مینه منگل، خبرنگار پیشین تلویزیون آریانا و مشاور فرهنگی مجلس نماینده گان امروز در شهدای صالحین کابل به خاک سپرده شد. مینه منگل دیروز از سوی مردان تفنگدار هنگامی که میخواست به وظیفه اش برود، در ناحیه ی هشتم شهر کابل به قتل رسید. اکنون مادر بانو منگل می گوید که دخترش را شوهر پیشین اش به قتل رسانیده است، او همچنان تأکید می ورزد که  نزدیک به دو سال پیش نیز این فرد دخترش را ربوده بود و برای 20 روز مینه منگل را پیچکاری بی هوشی میداد.

مادر بانو منگل اکنون از حکومت میخواهد تا پرونده دخترش را به گونه ی جدی پیگیری کرده و عامل این رویداد را مجازات کند. در همین حال پولیس کابل از تلاش برای بازداشت مظنون این رویداد خبر میدهد. فرمانده پولیس کابل گفته است که شوهر پیشین مینه منگل به حیث مظنون شناسایی شده و در حال حاضر وی فراری است.

Developed by Nethub

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *